ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠣᠷᠢ‍ᠮ ᠦᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ
  
2022/12/9
        ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ ᠲᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠡᠷᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ︵ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠤ︶ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︵ᠤᠷᠤᠭ ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠣᠯᠠᠯ︶ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦ‍ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠥᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︵ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ︶ᠬᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠠᠮᠤ᠂ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ︽ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯ︾ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠥᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠭᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠲᠤᠩ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ︽ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠤ ᠪᠥᠰᠡᠭᠦᠢ︾ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠪᠴᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠴᠡᠰᠤ ᠡᠰᠭᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠥᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠦ᠂ ᠬᠦᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠵᠤ ᠤᠭᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ︽ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠩᠰᠡᠬᠦ︾ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠦ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠦᠤ ᠪᠡᠷᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ  ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠬᠤ  ᠳᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠠᠷᠪᠣᠨ᠎ᠠ ︵ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠠᠷᠪᠣᠨ᠎ᠠ︶᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷᠴᠢᠳ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠢ ᠤᠷᠢᠳᠡᠪᠡᠷ ᠵᠤᠤᠬᠠᠨ ᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ᠤᠬᠢᠶᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠬᠤᠵᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠦᠨᠢᠷ ᠥᠰᠦᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠦᠩᠨᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠨ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ︽ᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠬᠦ︾ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠵᠢᠯᠢᠳᠡᠬᠦ  ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
          