ᠤᠩᠭᠤᠳ(ᠲᠣᠲ᠋ᠧᠮ)ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ
  
2022/12/9
      ᠤᠩᠭᠤᠳ ︵ᠲᠣᠲ᠋ᠧᠮ︶ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ‍ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ︽ᠤᠩᠭᠤᠳ︾ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠵᠤ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢ  ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ︽ᠤᠩᠭᠤᠳ︾ ᠲᠦ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠦᠩᠭᠠᠷᠠᠪᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠱᠠᠭᠵᠠᠮᠤᠨᠢ᠂ ᠽᠦᠩᠺᠠᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ  ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠭᠦᠩ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠯᠠᠮᠠ  ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠭᠦᠩ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠷ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ︾ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠤᠵᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠳᠦᠳᠡᠭ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ︵ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤ︶ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠲᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ  ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠴᠤᠭ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠴᠢᠳᠬᠦᠷ ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠳᠠᠭ᠃
          