ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠥᠯᠭᠡ
  
2022/12/9
        ᠲᠥᠯᠭᠡᠳᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ  ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠦᠯ  ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤ ᠥᠭᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠣᠰ ᠬᠣᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠣᠵᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ  ᠵᠠᠩᠭᠢᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠴᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠭ᠄ ᠵᠠᠩᠭᠢᠶᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠦᠯᠵᠠᠶ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠭᠡᠳᠡᠷᠡᠨ ᠨᠣᠣᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠥᠯᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠳᠠᠢ ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠤ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠬᠤ  ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ᠄ ︽ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠦ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡ᠂ ᠡᠭᠡᠯᠢᠳᠦ ᠡᠬᠡ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠶᠤᠷᠬ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ︾ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠨᠠᠮᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠦᠷ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠤ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨᠠᠬᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠭᠤᠭᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠨ ᠲᠥᠯᠭᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃
          