ᠮᠠᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ
  
2022/12/9
      ︽ᠮᠠᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ︾ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠴᠢᠳ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠠᠴᠠ  ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠣᠰᠣ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠷᠤᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠠᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠠᠷᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠳ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠪᠣᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠴᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠩᠭᠠᠷᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠵᠢ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠮ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠣᠮ ᠣᠩᠰᠢᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠡᠷ‍ᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠄ ︽ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠢ ᠬᠤᠩ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷ ᠵᠤᠭᠰᠤᠰᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠴᠠ ︽ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠤ︾ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠳᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠂ ᠮᠠᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠴᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠦᠭᠯᠢᠭᠡ ᠥᠭᠬᠦ᠂ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠴᠣᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠴᠦ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃
          