ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ
  
2022/12/9
       ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠤᠢ︵ᠤᠳᠤ‍ᠨ ᠮᠡᠴᠢᠳ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ︶ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠴᠥ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ︵ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ︶ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠭᠡᠷ  ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ︽ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ︾︵ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠪᠤᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠪᠣᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ  ᠶᠢ  ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠬᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠭᠠᠩ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠨᠥᠬᠥᠯ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ  ᠶᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠰᠢᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ︶ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠬᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠪᠡᠯᠡᠳᠴᠦ᠂ ︽ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠠᠳᠢᠭ︾ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠫᠠᠶᠢᠰᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠠᠷᠤᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠪᠤᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠶᠢᠰᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠠᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠵᠢ ᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠭᠦᠳᠦᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢᠨ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠳᠠᠭ᠃      ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳ᠋ᠸᠩᠯᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠦᠵᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ︽ᠠᠯᠪᠢᠨ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ︾ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠭᠲᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠷ  ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠤᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠠᠳᠢᠭ  ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃
          