ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ  ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
  
2022/12/9
       ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳ᠋ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠳ᠋ᠡᠳ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠨ  ᠤ  ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠴᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳ᠋ᠦ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠡᠾᠧᠪᠧᠢ ᠂  ᠱᠠᠨᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ  ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃        ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳ᠋ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ  ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠤᠵᠠᠢ ᠃  ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠨᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠂  ᠡᠾᠧᠪᠧᠢ ᠂  ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠂  ᠡᠾᠧᠨᠠᠨ ᠂  ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠿᠧᠨᠠᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠦᠨ ᠬᠢᠳ᠋ᠡᠳ ᠦᠨᠳ᠋ᠤᠰᠤᠳ᠋ᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠢᠢᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳ᠋ᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠬᠦᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡ ᠃  ᠡᠬᠦᠨ  ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠂  ᠡᠾᠧᠪᠧᠢ ᠂  ᠪᠠᠬᠡᠵᠢᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳ᠋ᠦ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠂  ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠴᠤᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠡᠵᠢᠩ ᠂  ᠴᠧᠩᠳ᠋ᠧ ᠡᠴᠠ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠳ᠋ᠡᠬᠡᠷ  ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠ‍ᠭᠰᠠᠳ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳ᠋ᠡ‍ᠵᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠤ ᠠᠮᠠ  ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠤᠴᠠ  ᠢᠢᠨ  ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳ᠋ᠠ  ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠾᠧᠪᠧᠢ ᠂  ᠱᠠᠨᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠂  ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠂  ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ  ᠦᠨ  ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠴᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠ‍ᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠪᠦᠷᠢ  ᠢᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ  ᠢᠢᠨ  ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ  ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠴᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠢ  ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳ᠋ᠦ  ᠢᠢᠨ  ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ  ᠢᠢᠨ ᠦᠬᠡ‍ᠰ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ  ᠢᠢ ᠬᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯ‍ᠵᠠᠢ ᠃  ᠡᠨᠡ  ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳ᠋ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ  ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ        ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳ᠋ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ  ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠢ 50 ‍ᠭᠠᠳ ᠤᠨ  ᠤ ᠲᠤᠮᠳ᠋ᠠᠴᠢ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ  ᠬᠢᠲᠠᠳ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳ᠋ᠡᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠡ  ᠶᠢ ᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠤᠳ᠋ᠤ ᠪᠤ‍ᠯ‍ᠳ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ 40 ᠵᠢᠯ  ᠢ  ᠦᠩᠭᠡᠷᠭᠡ‍ᠭᠡᠳ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠤᠤᠯ  ᠦᠨ  ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠬᠦ ᠪᠡᠨ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳ᠋ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ  ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ  ᠢᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳ᠋ᠡᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠳ᠋ᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ  ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ  ᠵᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃
          